Cluth Bearing

  • Cluth Bearing

    Cluth Bearing

    ● វាត្រូវបានដំឡើងនៅចន្លោះក្ដាប់ និងការបញ្ជូន

    ● ប្រដាប់បញ្ចេញក្ដាប់គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃរថយន្ត