Cluth Bearing

  • Cluth Bearing

    Cluth Bearing

    ●វាត្រូវបានដំឡើងនៅចន្លោះក្ដាប់ និងឧបករណ៍បញ្ជូន

    ● ប្រដាប់បញ្ចេញក្ដាប់គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃរថយន្ត