ដៃអាវដកប្រាក់

  • Withdrawal Sleeves

    ដៃអាវដកប្រាក់

    ● ដៃអាវដកប្រាក់ គឺជាទិនានុប្បវត្តិរាងស៊ីឡាំង
    ● វាប្រើសម្រាប់ទាំងអុបទិក និងស្ពែរជំហាន។
    ● ដៃអាវដែលអាចដោះចេញបានអាចប្រើបានសម្រាប់តែដៃអាវប៉ុណ្ណោះ។