Joint Bearing

  • Joint Bearing

    Joint Bearing

    ●វាគឺជាប្រភេទនៃការរុញរាងស្វ៊ែរ។

    ● សត្វខ្លាឃ្មុំរួមគ្នាអាចផ្ទុកបន្ទុកធំ។

    ● ទ្រនាប់រួមត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្រភេទ SB ប្រភេទ CF ប្រភេទ GE ។ល។