ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍

14

ឧសភា 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL bearing

16

ឧសភា 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL bearing

13

ខែកញ្ញា 2016 Shanghai World Expo XRL bearing

10

ខែកញ្ញា 2016 Shanghai World Expo XRL bearing

11

2016 Autumn Canton Fair bearing XRL

15

ខែកញ្ញា 2017 Shanghai World Expo XRL bearing

17

ឆ្នាំ 2018 Shanghai World Expo XRL bearing

12

ពិព័រណ៍ពិភពលោកសៀងហៃឆ្នាំ 2018 XRL