ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍

១៤

ឧសភា 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL bearing

១៦

ឧសភា 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL bearing

១៣

ខែកញ្ញា 2016 Shanghai World Expo XRL bearing

១០

ខែកញ្ញា 2016 Shanghai World Expo XRL bearing

១១

2016 Autumn Canton Fair bearing XRL

១៥

ខែកញ្ញា 2017 Shanghai World Expo XRL bearing

១៧

ពិព័រណ៍ពិភពលោកសៀងហៃឆ្នាំ 2018 XRL bearing

១២

ពិព័រណ៍ពិភពលោកសៀងហៃឆ្នាំ 2018 XRL