កង់ Hub Bearing

  • កង់ Hub Bearing

    កង់ Hub Bearing

    ● តួនាទីសំខាន់របស់ឧបករណ៍ទប់លំនឹងគឺដើម្បីទទួលទម្ងន់ និងផ្តល់ការណែនាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបង្វិលនៃមជ្ឈមណ្ឌល
    ●វាផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្ស និងរ៉ាឌីកាល់ ដែលជាផ្នែកសំខាន់ណាស់។
    ●វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរថយន្ត ហើយនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញក៏មានទំនោរក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីបន្តិចម្តងៗផងដែរ។