ការតំរឹមបាល់ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់

 • Self-Aligning Ball Bearings

  ការតំរង់ទិសដោយខ្លួនឯងនៃបាល់

  ● វាមានមុខងារលៃតម្រូវដូចទៅនឹងបាល់ដែលតម្រង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  ● វាអាចផ្ទុកបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងបន្ទុកអ័ក្សក្នុងទិសដៅពីរ

  ● សមត្ថភាពផ្ទុករ៉ាឌីកាល់ធំ សមរម្យសម្រាប់បន្ទុកធ្ងន់ បន្ទុកផលប៉ះពាល់

  ● លក្ខណៈរបស់វាគឺថាផ្លូវប្រណាំងខាងក្រៅមានរាងស្វ៊ែរ ជាមួយនឹងមុខងារដាក់កណ្តាលដោយស្វ័យប្រវត្តិ